Mendelts juridisch advies

Uw adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht


De Programmatische Aanpak Stikstof

23 mei 2019

 

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2018 een belangrijke uitspraak gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Met de PAS kan er economische ontwikkeling (zoals infrastructuur of uitbreiding van agrarische bedrijven) worden toegestaan, ondanks dat deze groei leidt tot extra stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Het Hof heeft geoordeeld dat een programmatische aanpak op zichzelf toelaatbaar is, en zelfs voordelen heeft omdat cumulatieve effecten goed in de beoordeling kunnen worden meegenomen. Wel heeft het Hof geoordeeld dat er strenge eisen gelden voor een dergelijke programmatische aanpak. 

Op dit moment is nog onduidelijk of, en in hoeverre, de Nederlandse PAS aan deze strenge eisen voldoet. De Raad van State zal op 29 mei a.s. een uitspraak doen in de zogenaamde pilotzaken over de toelaatbaarheid van de PAS. Dan zal duidelijk worden of, en in hoeverre, we verder kunnen met de PAS. 

Gezien de uitspraak van het Europese Hof is mijn verwachting dat de Raad van State zal zeggen dat er zeker gebreken aan de huidige PAS zitten. De grote vraag zal zijn, of deze gebreken zo groot zijn dat het systeem in het geheel van tafel zal moeten, of dat de gebreken te repareren zijn. Ik ben zeer benieuwd naar het komende oordeel van de Raad van State


Het aanvullingsbesluit Natuur

13 april 2019 

Een al langer bestaande trend binnen het omgevingsrecht is om wetgeving op allerlei deelterreinen te integreren. Zo hebben we sinds 2010 al weer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (die in de planning staat voor 2021, al vermoed ik dat het wel eens een jaartje later zou kunnen worden) worden deze deelterreinen nog verdergaand geïntegreerd binnen het algemene omgevingsrecht.

Ook het natuurbeschermingsrecht zal worden geïntegreerd in de Omgevingswet. Van 29 januari t/m 26 februari 2019 heeft een consultatieversie van het Aanvullingsbesluit natuur ter inzage gelegen, waarmee duidelijk wordt hoe het natuurbeschermingsrecht in de Omgevingswet en de daaronder hangende regelgeving eruit zal komen te zien. In de definitieve versie zal het er natuurlijk nog iets anders uit kunnen komen te zien dan zoals het nu is opgenomen in de consultatieversie.

Voor juristen die veel werken met het natuurbeschermingsrecht, zoals ik, zal het even wennen zijn. Er zullen andere instrumenten komen, procedures wijzigen en er worden andere termen gebruikt. Termen als “Natura 2000-activiteit” en “flora- en fauna-activiteit” , maar ook bijvoorbeeld de  “jachtgeweeractiviteit” zijn voor mij wel even wennen. Te zijner tijd zal het vertrouwde terminologie gaan worden. Ik volg de ontwikkelingen in elk geval op de voet.