Mendelts juridisch advies

Uw adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht


Het einde van het Programma Aanpak Stikstof

27 juni 2019

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 een stevige streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit betekent dat er geen zogenaamde ontwikkelingsruimte meer kan worden uitgedeeld door Rijk en provincies. Dit betekent dat op korte termijn alleen ontwikkelingen kunnen worden vergund waarbij het bedrijf zorgt dat per saldo geen toename van de stikstofdepositie plaatsvindt (interne saldering) of dat een ander bedrijf voor hem stikstofrechten inlevert (externe saldering). Voor sommige projecten met een maatschappelijk belang bestaat nog de mogelijkheid van de zogenaamde ADC-toets, waarbij moet worden aangetoond dat er geen Alternatieven zijn en dat er een Dwingende reden van groot openbaar belang voor het project bestaat, waarbij het verlies aan natuurwaarden ook nog moet worden geCompenseerd. Met andere woorden, het is ingewikkelder geworden om een vergunning onder de Wet natuurbescherming te krijgen. 

Momenteel denk ik bij de provincie Drenthe mee, o.a. over hoe het verder moet met de bescherming van Natura 2000-gebieden tegen de overbelasting van stikstof, maar natuurlijk ook over de vraag welke ontwikkelingen nog wel mogelijk gemaakt moeten worden en hoe.  

De komende maanden zal veel duidelijk worden, waarbij heel belangrijk gaat worden welke oplossing op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bedacht gaat worden. Ik volg de ontwikkelingen uiteraard op de voet. Op 1 oktober 2019 zal ik een presentatie geven over hoe om te gaan met stikstofdepositie ná het PAS, voor het zogenaamde Post Academisch Onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen. 


Boek 'Natuurbeschermingsrecht onder de Omgevingswet'

27 juni 2019 

Een al langer bestaande trend binnen het omgevingsrecht is om wetgeving op allerlei deelterreinen te integreren. Zo hebben we sinds 2010 al weer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (die in de planning staat voor 2021) worden deze deelterreinen nog verdergaand geïntegreerd binnen het algemene omgevingsrecht.

Ook het natuurbeschermingsrecht zal worden geïntegreerd in de Omgevingswet. Van 29 januari t/m 26 februari 2019 heeft een consultatieversie van het Aanvullingsbesluit natuur ter inzage gelegen, waarmee duidelijk wordt hoe het natuurbeschermingsrecht in de Omgevingswet en de daaronder hangende regelgeving eruit zal komen te zien. In de definitieve versie zal het er natuurlijk nog iets anders uit kunnen komen te zien dan zoals het nu is opgenomen in de consultatieversie.

Voor juristen die veel werken met het natuurbeschermingsrecht, zoals ik, zal het even wennen zijn. Er zullen andere instrumenten komen, procedures wijzigen en er worden andere termen gebruikt. Termen als “Natura 2000-activiteit” en “flora- en fauna-activiteit” , maar ook bijvoorbeeld de  “jachtgeweeractiviteit” zijn voor mij wel even wennen. Te zijner tijd zal het vertrouwde terminologie gaan worden. 

Komend najaar zal ik voor uitgeverij Kluwer een boek schrijven over het natuurbeschermingsrecht onder de Omgevingswet. Het doel is dat deze in de loop van 2020 in de winkel zal komen te liggen, zodat juristen, vergunningverleners, advocaten en andere belangstellenden zich goed kunnen voorbereiden op het nieuwe stelsel.